สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชุมร่วมฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ส.ค. 2562
  • 421 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการคมนาคมระหว่าง สปป.ลาว และ สพพ. และแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และต่อยอดนโยบายการทำงานแบบบูรณาการ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

แท็กฮิต