สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 พ.ย. 2562
  • 265 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับฝ่ายบริหารอาคารซันทาวเวอร์ส ได้จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม และรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม มาเป็นเกียรติและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และกรมศุลกากร ร่วมบรรยายพระราชประวัติตั้งแต่รัชสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยได้น้อมนำพระราโชบาย พระราชนิยม พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมปลูกฝังค่านิยมในการทำความดีเพื่อสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซันทาวเวอร์สเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับทราบในกิจกรรมจิตอาสา 904 ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แท็กฮิต