สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 11
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 28 ส.ค. 2566
  • 83 View
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่่อนบ้าน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ประกอบด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาววิชชุลดา พงษ์ธร เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนชำนาญการ และนางสาวพรรณภา พูลมาก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางเข้าร่วมการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 11 (The 11th CEXIM-EDCF-JICA-NEDA Seminar) ณ โรงแรม Conrad Seoul กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หัวข้อการประชุม “The Overview of Private Sector Development Assistance” โดยมีนาย CHO Chung-Hwa, Director General, EDCF Coordination Department เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของจีน (China Export-Import Bank: CXIM) กองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development Cooperation Fund: EDCF) และ สพพ.
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ กลไก และรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สนับสนุนหลักการ “Private Sector Development Assistance” ซึ่งสอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภาคเอกชน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต