สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมหารือและเผยแพร่ Country Strategy ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2570 และหารือ (ร่าง) แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ใน สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 พ.ค. 2565
  • 161 View
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับกรมความร่วมมือสากล (Department of International Cooperation) กระทรวงแผนงานและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment: MPI) และผู้แทนจากกระทรวงการเงิน (Ministry of Finance: MOF) สปป.ลาว เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy: CS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2570 และหารือ (ร่าง) แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ใน สปป.ลาว ที่สอดคล้องกับ CS โดยคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dr. Sthabandith INSISIENGMAY, Deputy Minister of Planning and Investment เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้ MPI ได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) และหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดใน CS ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2570 พร้อมทั้งเพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานใน สปป.ลาว ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrend) อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การตระหนักถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านพลังงาน และการดำเนินโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของสองประเทศ
พร้อมกันนี้ สพพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับ H.E. Sisomboon OUNAVONG, Director General, H.E. Symonmonekham MANGNOMEK, Deputy Director General, Department of International Cooperation, MPI, และผู้แทนจาก MOF เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้าน ODA ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งความร่วมมือด้านการเงิน (Financial Assistance: FA) และด้านวิชาการ (Technical Assistance: TA) พร้อมทั้งหารือ (ร่าง) แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ใน สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั้ง 5 เป้าหมาย เพื่อให้ (ร่าง) แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects)เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต