สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2565
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 22 ธ.ค. 2564
  • 77 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และคณะ สพพ. เดินทางประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการวิจัย “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน : กรณีศึกษากัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา” และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในอนาคตตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพพ. และสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต