สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการหารือแนวทางการดำเนินนโนยายในบริบทการทูตเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อมโยงของไทยต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ก.ย. 2564
  • 941 View
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับบริบทการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน - ลาว ซึ่งจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายชุตินทร คงศักดิ์) เป็นประธานการประชุม
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือเพื่อประเมินบริบทและแนวทางการปรับตัวของไทยในมิติต่างๆ ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อมโยงของไทยต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว พร้อมทั้งพิจารณาแนวคิดความเชื่อมโยง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายห่วงโซ่อุปทานของไทยภายใต้บริบทใหม่ของโลกหลังโควิด-19 ทั้งนี้นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศใน สปป.ลาว ซึ่งมุ่งเน้นโครงการที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) และสร้างการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Regional Supply Chains) พร้อมทั้งนำเสนอสถานะโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ภารกิจของ สพพ. ที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) ด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศกับโครงการรถไฟจีน - ลาว
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต