สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 ม.ค. 2565
  • 415 View
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับ 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมหารือกับนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้ TICA ได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และร่วมหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่าง สพพ. และ TICA ทั้งด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และแนวทางในการลงพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการสำหรับการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme : TCTP) นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ของ สพพ. ภายใต้เป้าหมายด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Public Health Development) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ซึ่ง TICA เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ สพพ. เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ที่สอดคล้องกับ Country Strategy 2022-2027 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต