สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนจิตอาสา 904 หน่วยงานในพระองค์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 15 ก.ย. 2563
  • 730 View
พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade) ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
เพื่อทบทวนและฝึกปฏิบัติให้ตระหนักถึงพระคุณของสถาบันกษัตริย์ไทย รู้จักบทบาทหน้าที่ มีความเสียสละและระเบียบวิวัย เป็นผู้นำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563
แท็กฮิต