Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมหารือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อจัดทำแผนโครงการที่มีศักยภาพกับประเทศภูฏาณ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 19 ม.ค. 2566
  • 244 View

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าพบนายรชา อารีพรรค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อหารือถึงสาขาการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูฏานภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) รวมถึงการหารือแนวทางการดำเนินงานที่ สพพ. สามารถช่วยสนับสนุน/ ขับเคลื่อนแนวคิด PRO BIMSTEC ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของไทยในวาระการเป็นประธาน BIMSTEC สำหรับประกอบการจัดทำแผนโครงการที่มีศักยภาพกับประเทศภูฏาณของ สพพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต