Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารสุขศาลาอนามัย “โรงหมอน้อยโนนสะหวัน” และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (CSER-R11) . - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารสุขศาลาอนามัย “โรงหมอน้อยโนนสะหวัน” และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (CSER-R11) .
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 22 ก.พ. 2566
  • 192 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ/ประธานในพิธีฝ่ายไทย และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) กระทรวงการคลังพร้อมด้วย ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารสุขศาลาอนามัย “โรงหมอน้อยโนนสะหวัน” และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในวงเงิน 1.2 ล้านบาท ให้กับท่านสมาน วิเศษยะพงษ์ เจ้าเมืองสานะคาม/ประธานในพิธีฝ่ายสปป.ลาว ซึ่งเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER -R11) ในพื้นที่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง ณ เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง