Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ. - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โดย: Neda Admin
  • 21 ก.ย. 2560
  • 455 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เยี่ยมชมภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมประวัติศาสตร์ของชาติ รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ถูกสอดแทรกในนิทรรศการห้องต่างๆ ในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีการนำเสนอถึงมรดกล้ำค่าจากรุ่นสู่รุ่น ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างดี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

แท็กฮิต