แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของ สพพ. ปี 2566
  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของ สพพ. ปี 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2227
  • View : 38
 • แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2566 ของ สพพ.
  แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2566 ของ สพพ.
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ธ.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2227
  • View : 28
 • รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2223
  • View : 38
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2226
  • View : 38
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2225
  • View : 38
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ปี 2566
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ปี 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2226
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2229
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2229
  • View : 21
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2224
  • View : 25
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2256
  • View : 36
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 20 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2235
  • View : 35
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 20 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2223
  • View : 35
ทั้งหมด160รายการ