คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลคำถามที่พบบ่อยกับองค์กร

คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลคำถามที่พบบ่อยกับองค์กร
รายการปัญหาที่พบบ่อยในเว็บไซต์
A
คำตอบ

การพิจารณาโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จะพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคจะได้รับ โดยเฉพาะประโยชน์ในการเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึง การเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงความสำคัญ ความเร่งด่วนของโครงการ และความพร้อมของโครงการ ทั้งนี้ โดยได้ให้ความสำคัญของโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS ACMECS BIMSTEC และโครงการตามนโยบายรัฐบาล

และมีเกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติมตามกรณีต่างๆ
ดังต่อไปนี้

การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า

1. เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการในขั้นต่อไปที่ประเทศ ผู้ขอรับความช่วยเหลือแสดงเจตจำนงว่าจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแต่ยังขาดข้อมูลเพียงพอในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

2. เป็นโครงการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อจัดเตรียมโครงการ การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน สิ่งแวดล้อม และการสำรวจรายละเอียดเพื่อการออกแบบให้สามารถดำเนินโครงการในขั้นต่อไปได้ทันที

 
การให้ความช่วยเหลือแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นโครงการที่มีความสำคัญในระดับต้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือของรัฐบาลไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ

1. การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
2. ความร่วมมือทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
3. สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนส่ง
4. สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
5. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. การพัฒนาพื้นที่และเมือง

  การให้ความช่วยเหลือแบบผสม โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินให้เปล่าและเงินกู้ในอัตราร้อยละ 30 ต่อ 70 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขทางการเงิน
 1. อัตราดอกเบี้ย                                                                    ร้อยละ 1.5 ต่อปี
 2. ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ                                                   30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
 3. ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น                                                  20 ปี ๆ ละ 2 งวด
A
 • สพพ. จะดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์และตามมติคณะรัฐมนตรี
 • สพพ. จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. โดยให้ความสำคัญการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ GMS ACMECS และ BIMSTEC ซึ่งให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมให้มีการขยายทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค
A

ปีงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บริหารจัดการ

รวม

เริ่มโครงการ-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

1,047.97

14.80

1,062.77

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

828.75

16.37

845.12

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

862.95

25.33

888.28

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

697.52

27.00

724.52

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

684.54

31.08

715.62

รวม

4,121.73

114.58

 4,236.31

 
A

โครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัทผู้รับเหมา

   สปป. ลาว

1. โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป. ลาว (R3)

 • บริษัทแปซิฟิค คอนซัลแทนส์อินเตอร์เนชชั่นแนล จำกัด
 • บริษัทเซ้าท์ อี๊สเอเชียเทคโนโลยี จำกัด

   - กิจการร่วมค้าแพร่-น้ำทา

2. โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต

 • กรมการขนส่งทางอากาศประเทศไทย

   - บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด

3. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง

 • บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

   - บริษัท เสริมสงวนก่อสร้างจำกัด

4. โครงการพัฒนาเส้นทางสายห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง

 • บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

   - บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำและปรับปรุงถนน T2 ในนครหลวงเวียงจันทน์

 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

   - บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด

6. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ

 • กรมการขนส่งทางอากาศประเทศไทย

   - บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

   กัมพูชา

7. โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48)

   - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

   - บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

8.  โครงการพัฒนาถนนสาย 67(อันลองเวง-เสียมราฐ)(R67)

   - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

   - บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน)

   สหภาพพม่า

9. โครงการก่อสร้างเส้นทางแม่สอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี

   - กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมประเทศไทย

   - บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

ทั้งหมด4รายการ