เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2556
  • Download : 2335
  • View : 1597
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2556
  • Download : 2278
  • View : 1638
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ส.ค. 2554
  • Download : 2283
  • View : 1440
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 ส.ค. 2554
  • Download : 2278
  • View : 1484
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ส.ค. 2554
  • Download : 2270
  • View : 1430
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2553
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2553
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 ส.ค. 2553
  • Download : 2282
  • View : 1553
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2553
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2553
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ต.ค. 2553
  • Download : 2290
  • View : 1518
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 ก.ค. 2552
  • Download : 2272
  • View : 1388
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 มิ.ย. 2551
  • Download : 2274
  • View : 1316
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 31 มี.ค. 2551
  • Download : 2287
  • View : 1613
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2549
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2549
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 16 มี.ค. 2549
  • Download : 2274
  • View : 1474
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 21 ธ.ค. 2548
  • Download : 2304
  • View : 1507
ทั้งหมด24รายการ