เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 มี.ค. 2564
  • Download : 23
  • View : 45
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 23 ม.ค. 2560
  • Download : 1110
  • View : 841
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 มี.ค. 2562
  • Download : 1123
  • View : 712
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 มี.ค. 2562
  • Download : 1133
  • View : 730
ทั้งหมด4รายการ