เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 21 ธ.ค. 2548
  • Download : 977
  • View : 398
 • แนวทางในการป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
  แนวทางในการป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 966
  • View : 440
 • แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561
  • File size : 0.08 Mb
  • File type :
  • Updated : 14 ม.ค. 2561
  • Download :
  • View : 426
 • หลักสูตร Highway 2016
  หลักสูตร Highway 2016
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 ก.พ. 2561
  • Download : 953
  • View : 410
 • ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 966
  • View : 463
 • แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 66
  • View : 549
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 มิ.ย. 2562
  • Download : 914
  • View : 229
 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 พ.ย. 2548
  • Download : 1198
  • View : 1104
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
  แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 950
  • View : 479
 • แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
  แผนตรวจสอบภายในประจำปี 2561
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 ม.ค. 2561
  • Download : 936
  • View : 519
 • หลักสูตร Innovative Financing 2015
  หลักสูตร Innovative Financing 2015
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 ก.พ. 2561
  • Download : 923
  • View : 426
 • ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 929
  • View : 420
ทั้งหมด154รายการ