เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการประชุม คพพ. พ.ศ. 2550
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการประชุม คพพ. พ.ศ. 2550
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 935
  • View : 498
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2550
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2550
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 954
  • View : 589
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และที่ปรึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และที่ปรึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 949
  • View : 611
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 946
  • View : 427
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยค่ารับรอง พ.ศ. 2549
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยค่ารับรอง พ.ศ. 2549
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 958
  • View : 399
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. พ.ศ. 2548
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. พ.ศ. 2548
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 946
  • View : 700
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการแสดงความจำนงเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการแสดงความจำนงเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 941
  • View : 440
ทั้งหมด43รายการ