เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
  • ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
    • File size : 0.08 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 7 มิ.ย. 2561
    • Download : 965
    • View : 425
  • ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
    • File size : 0.08 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 7 มิ.ย. 2561
    • Download : 950
    • View : 404
  • ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
    • File size : 0.08 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 7 มิ.ย. 2561
    • Download : 914
    • View : 364
  • ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
    • File size : 0.08 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 7 มิ.ย. 2561
    • Download : 926
    • View : 392
ทั้งหมด4รายการ