การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล Open Data Integrity and Transparency : OIT

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
Open Data Integrity and Transparency : OIT ปี 2563
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)