การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล Open Data Integrity and Transparency : OIT

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
Open Data Integrity and Transparency : OIT ปี 2563
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
 • 10
  แผนดำเนินงานประจำปี
 • 11
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • 12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • 13
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 18
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • 20
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 25
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • • แผนพัฒนาบุคคลไตรมาส-2
 • 27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • 29
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 30
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 31
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • 32
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 34
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 35
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • 36
  การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
 • 37
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 38
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 40
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • 41
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 42
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 43
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • 44
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 45
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 46
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • 47
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • • คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
  • • ประกาศ สพพ. เรื่อง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
 • 48
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ