Home  / องค์ความรู้ /นโยบายต่างประเทศของไทย 
นโยบายด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล
นโยบายทางด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทุกรัฐบาลพยายามผลักดันและให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
 อ่านรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านของ สศช.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และความสมานฉันท์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในภูมิภาค
 อ่านรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย โดยมีเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือในช่วงปี 2550-2554 คือ
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top1-3 Of 3  

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) :สพพ
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 026177676 โทรสาร 026177683