Home  / รู้จักกับ สพพ. /โครงสร้าง สพพ. 
นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ.
 อ่านรายละเอียด
นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้อำนวยการ สพพ. มิถุนายน 2552 - มิถุนายน 2556
 อ่านรายละเอียด
นายพศิน พงษ์พิทักษ์โสภณ
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
 อ่านรายละเอียด
นายสรร วิเทศพงษ์
กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ.
 อ่านรายละเอียด
  Go To Top<<   10-20 Of 20

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) :สพพ
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 026177676 โทรสาร 026177683