ติดต่อเรา

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-7676  โทรสาร. 0-2617-7683
อีเมล์. webmaster@neda.or.th

 

 

สำนักบริหารเงินทุน

นางสาวภฤศญา  สุขศรี
โทร : 0-2617-7676 ต่อ 402
โทรสาร : 0-2617-7683
E-mail : prudsayas@neda.or.th

สำนักนโยบายและแผน

นายพัฒนกิจ  รัตน์มณีบดีเดช
โทร : 0-2617-7676 ต่อ 205
โทรสาร : 0-2617-7683
E-mail : pattanakitr@neda.or.th

สำนักอำนวยการ

นางสาววัชรี  คำพูล
โทร : 0-2617-7676 ต่อ 508
โทรสาร : 0-2617-7683
E-mail : watchareek@neda.or.th

สำนักบริหารโครงการ 1

นางสาวเบญญาภา  ธนาศักดิวัต
โทร : 0-2617-7676 ต่อ 305
โทรสาร : 0-2617-7683
E-mail : benyaphat@neda.or.th

สำนักบริหารโครงการ 2

นางสาวชนิตา  เคหะทัต
โทร : 0-2617-7676 ต่อ 307
โทรสาร : 0-2617-7683
E-mail : chanitak@neda.or.th

ตรวจสอบภายใน

นางสาววาสนา  นวลอินทร์
โทร : 0-2617-7676 ต่อ 107
โทรสาร : 0-2617-7683
E-mail : wassanan@neda.or.th